VILNIAUS MIESTO 32 NOTARŲ BIURAS LT | RU | EN
Notariato istorija Paslaugos Apie mus Kaip mus rasti Biuro veiklos teritorija Lietuvoje / Pasaulyje Aktualūs klausimai Vertėjų biurai Valstybės, pasirašę teisinės pagalbos sutartis Hagos konvencjos narės Atlyginimo dydis litais ir eurais

Reikalingi dokumentai

Visi sandorio šalių notarui pateikiami dokumentai turi būti originalūs. Tam tikrais atvejais gali būti pateikiami reikalingų dokumentų dublikatai (pvz., prarastos notaro patvirtintos sutarties), nuorašai (pvz., santuokos liudijimo), išrašai.
 DĖMESIO!!! Kiekvieno  konkretaus sandorio sudarymui notarui pateiktinų dokumentų sąrašas keičiasi priklausomai nuo faktinių aplinkybių.
Sandorio šalis (ir / ar jų atstovus) identifikuojantys dokumentai:
1) fizinio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai:
- pasas arba
- asmens tapatybės kortelė arba
- laikinasis Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba
- leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba
- kitas kompetentingos valstybės institucijos išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuriame yra ši informacija apie asmenį: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens parašo pavyzdys (pvz., naujojo formato Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas);
2) juridinio asmens dokumentai:
- registravimo pažymėjimas;
- įstatai (pvz. akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, asociacijų ir kt.) arba nuostatai (individualiųjų įmonių, kai juos privalo turėti);
- juridinio asmens vadovo / kolegialaus organo išrinkimą (paskyrimą) patvirtinantys dokumentai ir jų priedai (protokolai, įsakymai ir t.t.);
- fizinio asmens (asmenų), veikiančio juridinio asmens vardu, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (žr. aukščiau).
Kai sandorio šalis veikia per atstovą, turi būti pateikiami atstovo – fizinio asmens aukščiau nurodyti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (žr. aukščiau) arba atstovo – juridinio asmens dokumentai (žr. aukščiau) ir atstovavimo pagrindą įrodantis dokumentas: sandoris (įgaliojimas), teismo sprendimas ar administracinis aktas, pagal kurį veikia atstovas.
Kai tėvai atstovauja savo nepilnametį vaiką įstatymo pagrindu, taip pat pateikiami dokumentai, įrodantys giminystės ryšį tarp atstovo ir atstovaujamojo: vaiko gimimo liudijimas ir dokumentai, patvirtinantis asmens duomenų – vardo ir / ar pavardės – pasikeitimą, jei jie būtų pasikeitę po įrašymo į vaiko gimimo liudijimą (pvz., dėl tėvų ištuokos – ištuokos liudijimą).
Kai sandorio sudarymui turi reikšmės, ar sandoryje dalyvaujantys asmenys yra sutuoktiniai, arba asmuo, dalyvaujantis sandoryje, yra išsituokęs arba našlys, atitinkamai pateikiami tai patvirtinantys dokumentai – civilinės būklės aktai: santuokos / ištuokos / mirties liudijimas.
Sudarant daikto perleidimo ir / ar suvaržymo sandorius, šalys privalo pateikti notarui pažymą iš Lietuvos Respublikos Gyventojų registro tarnybos apie jų deklaruotą gyvenamąją vietą ir / ar šeimos sudėtį. Šią pažymą kliento pageidavimu gali užsakyti notaras.
Kai sudaromi daiktinių teisių į daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei daikto suvaržymo sandoriai (pvz. pirkimo-pardavimo, mainų sutartys, hipotekos, įkeitimo lakštai), notarui visais atvejais turi būti pateikiami šie turto dokumentai:
1) nekilnojamojo daikto nuosavybės teisę įrodantys dokumentai:
- juridinis nekilnojamojo daikto įgijimo pagrindas (pvz., paveldėjimo teisės liudijimas, mainų sutartis), kurio pagrindu buvo įregistruota nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą;
- jei nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą buvo įregistruota po 1997 m. liepos 17 d. – Valstybės įmonės Registrų centro (arba ankstesniojo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo) išduotas pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
- Valstybės įmonės Registrų centro sandoriui sudaryti išduota pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.
2) kilnojamojo daikto nuosavybės teisę įrodantys dokumentai, kai kilnojamajam daiktui privaloma teisinė registracija (pvz. automobilis, vertybiniai popieriai): daikto registravimo pažymėjimas / registro išrašas ir, kai tai reikalinga, aktuali registro tvarkytojo pažyma.
 
Kai perleidžiami daiktai nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui arba daiktų įgijėjas yra juridinis asmuo, atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei į konkretaus juridinio asmens steigimo dokumentus, turi būti pateiktas juridinio asmens valdymo organo priimtas sprendimas sudaryti sandorį.
Sandorius, susijusius su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio nekilnojamojo daikto ar daiktinių teisių į jį disponavimu ar jų suvaržymu, taip pat sandorius dėl bendros įmonės perleidimo ar teisių į ją suvaržymo bei vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimo ar teisių į juos suvaržymo gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus tuos atvejus, kai vienas iš sutuoktinių turi kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą tokį sandorį sudaryti.
Turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, gali būti teismo pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, jeigu nustatoma, kad santuokos metu šis turtas buvo iš esmės pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis arba kito sutuoktinio lėšomis ar darbu (kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita). Atsižvelgiant į tai, sutuoktinis, sudarydamas sandorį dėl jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, iki sandorio sudarymo turi gauti notaro patvirtintą kito sutuoktinio pareiškimą, patvirtinantį, kad turtas, kuris yra sandorio dalyku, santuokos metu nebuvo iš esmės pagerintas ir kitas sutuoktinis neprieštarauja tokio sandorio sudarymui.
Neatsižvelgiant į tai, kurio sutuoktinio nuosavybė iki santuokos sudarymo buvo ar po jos sudarymo yra šeimos gyvenamoji patalpa, šis turtas yra pripažįstamas šeimos turtu. Sutuoktinis, kuris yra nekilnojamojo turto, priskirto šeimos turtui, savininkas, gali perleisti nuosavybės teisę į jį, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį tik gavęs kito sutuoktinio rašytinį sutikimą. Jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas (išduodamas pareiškėjų gyvenamosios vietos apylinkės teismo per 5 dienas nuo prašymo priėmimo dienos).
 Sudarant sandorį dėl įkeistų daiktų perleidimo ar teisių į juos suvaržymo, privaloma notarui pateikti kreditoriaus (juridinio asmens – rašytinį su juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu, fizinio asmens – patvirtintą notaro) sutikimą šio sandorio sudarymui.
Kreditoriaus sutikimas taip pat būtinas norint perleisti daiktą (ar suvaržyti teises į jį), kai už daiktą nėra galutinai atsiskaityta pagal daikto įsigijimo sutartį, jeigu tokia sąlyga buvo numatyta toje sutartyje ir informacija apie įsiskolinimą už įsigytą daiktą įregistruota viešame registre.
Nuomotojas, parduodamas ar kitaip perduodamas nuomojamą daiktą arba jį įkeisdamas ar kitaip suvaržydamas nuosavybės teisę, privalo pranešti daikto pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie nuomos sutartį, o nuomininkui – apie numatomą daikto pardavimą ar kitokį perleidimą, ar teisės į jį suvaržymą.
 Negali būti sudaromi ir notaro tvirtinami daikto perleidimo ir / ar suvaržymo sandoriai, kai tam daiktui teismo nutartimi yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pavyzdžiui:
- areštuoti asmeniui priklausantys nekilnojamieji / kilnojamieji daiktai / pinigines lėšos / turtinės teisės;
- viešame registre yra įrašas dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo;
- atsakovui priklausančio daikto sulaikymas;
- asmeniui uždrausta dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų;
- yra draudimas kitiems asmenims perduoti asmeniui turtą arba vykdyti kitas prievoles;
Areštavus lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Tais atvejais, kai areštuojamos apyvartoje esančios prekės, žaliavos, pusgaminiai, pagaminta produkcija, turto valdytojas turi teisę keisti šio turto sudėtį ir formą tik tuo atveju, jei nemažės jų bendra vertė ir jei teismo nutartyje nėra nustatyta kitaip.

Naujausi puslapiai

2006 © Vilniaus miesto 32 notarų biuras. Sprendimas: e-svetaines.lt